Co nowego w biogazie 2013-06-13 15:54:24

Spotkanie roku 2013 branży biogazu w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland 2013, 16-17.10.2013 Centrum EXPO XXI Warszawa

Rynek biogazowy w Polsce niezmiennie trwa w fazie rozwoju, jednak da-leki jest on jeszcze od wykorzystania pełnego swojego potencjału. Coraz częściej w wypowiedziach ekspertów pojawiają się opinie o nikłych szan-sach realizacji planu Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zakładał powstanie 2500 biogazowni do roku 2020, co pozwoliłoby Polsce znaleźć się w europejskiej czołówce tej branży. Aktualne obliczenia wskazują na zaledwie 10 procentowy stopień wypeł-nienia tego celu, a przecież w odniesieniu do możliwości sektora biogazo-wego w naszym kraju niejednokrotnie posługiwano się metaforą legendar-nego El dorado.
 

Co zatem hamuje sektor biogazowy i nie pozwala mu w pełni rozwinąć swoich skrzydeł? Z jakimi trudnościami muszą borykać się inwestorzy planujący projekty na tym polu i jakie jest położenie istniejących już bio-gazowni? I wreszcie - czy sektor biogazowy może liczyć w najbliższym czasie na nowe klarowne regulacje prawne i stabilny system wsparcia, dzięki któremu możliwy będzie długo wyczekiwany boom? Tym oraz wie-lu jeszcze innym zagadnieniom związanym z aktualną sytuacją oraz per-spektywami rozwoju rynku biogazowego w Polsce poświęcony jest projekt "Co nowego w biogazie?" realizowany w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland . Jego inicjatorem jest Unia Producentów i Pracodawców Przemy-słu Biogazowego (UPEBI), która już w zeszłym roku wraz z REECO Po-land zorganizowała cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem Forum Biogazu. Tegoroczny projekt obejmować będzie kolejną edycję Forum Biogazowego, do udziału w którym zaproszeni będą przedstawiciele mini-sterstw, urzędów, stowarzyszeń i firm, a także konferencję prasową z udziałem najważniejszych mediów branżowych. Innowacyjnym elementem będzie również oferta wspólnego stoiska dla firm przemysłu biogazowego, jako opcja uzupełniająca do możliwości prezentacji na indywidualnym stoisku.

Działania te mają na celu skupienie sił sektora biogazu i stworzenie dla niego platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Cała branża OZE stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami i konieczne jest aktywne wsparcie poszczególnych jej gałęzi. Czym silniejsze będą głosy ich przedstawicieli, tym większe szanse na to, by w dyskursie z podmiotami decyzyjnymi możliwe było osiągnięcie stopnia porozumienia opartego na optymalnych rozwiązaniach. Biogaz - jako uniwersalne, ekologiczne i tanie źródło po-zyskiwania energii ma szanse stać się najważniejszym uzupełnieniem konwencjonalnych zasobów energetycznych naszego kraju. Tym samym może pełnić on ogromną rolę w procesie realizacji zobowiązań unijnych nakazujących Polsce osiągnięcie do 2020 roku 15% udziału energii z od-nawialnych źródeł w łącznym bilansie energetycznym. Inicjatorzy projektu "Co nowego w biogazie" - UPEBI oraz REECO Poland - liczą na duży oddźwięk wśród przedstawicieli sektora  i mają nadzieję przyczynić się tym samym do jego prężniejszego rozwoju.

Międzynarodowe Targi RENEXPO® Poland odbędą się w dniach 16 – 17 października 2013 roku. Bliższe informacje dotyczące targów, kongresów i programu ramowego znajdują się na stronie www.renexpo-warsaw.com

Źródło: REECO

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane