Prawo i Finanse

Prawo i Finanse

Zbiór najważniejszych ustaw, rozporządzeń i aktów prawnych, które regulują działalność budowlaną oraz sprawy związane z polityką energetyczną państwa.

 

Prezentowane akty są w formie ujednoliconych tekstów zawierających wszelkie dotychczasowe zmiany.

 > Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. Pobierz

Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

> Ustawa o prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pobierz

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

> Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Pobierz

Ustawa określa cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; zadania jednostek w zakresie efektywności energetycznej; zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej oraz sporządzania audytu efektywności energetycznej.

> Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. Pobierz

Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

> Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii z OZE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Pobierz

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona obowiązkowe kra­jowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w  transporcie.

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane