Regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin Portalu www.ekoenergia24.eu

I.    WSTĘP

§1 - Serwis ekoenergia24.eu zwany w dalszej części Regulaminu Portalu Serwisem/Portalem, jest stroną internetową widoczną pod adresem www.ekoenergia24.eu, zawierającą w swej treści, wyglądzie oraz strukturze Serwisu wszystkie podstrony, dane tekstowe i graficzne zawarte na określonym oprogramowaniu.

§2 -  Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Portalu, jego działania i funkcjonalności. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Wydawcy jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Serwisem.
     
§3 - Właścicielem Portalu (zwanym w dalszej części Regulaminu "Wydawcą") jest Firma Press Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100), przy ul. Bohaterów Września 1939 r 7.

II.    DEFINICJE

§1 - Regulamin Portalu - dokument określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu ekoenergia24.eu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski są zgodne z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów i wyraźnie określają prawa i obowiązki Użytkownika oraz zakres praw i odpowiedzialności Wydawcy Portalu www.ekoenergia24.eu

§2 - Wydawca - Właściciel Serwisu internetowego Firma Press Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 7  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331536., NIP:745-181-62-33, REGON 280404097.

§3 - Redakcja - Administratorem Serwisu jest Redakcja Portalu prowadzona przez Firmę Press Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 7. Redakcja odpowiedzialna jest za prowadzenie i zarządzanie bieżącym rozwojem Serwisu, a w szczególności wprowadzaniem danych tekstowych i graficznych od firm, instytucji, urzędów, partnerów, osób fizycznych i prawnych, ekspertów w ramach publikacji i pozyskiwania treści do Serwisu.

§4 - Użytkownik serwisu - Osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub firma, która dobrowolnie korzysta z Serwisu.

§5 - Usługi Serwisu/Portalu - Czynności i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem serwisu, dodawaniem informacji, edytowaniem i wprowadzaniem danych. Strona internetowa prowadzona i działająca pod domeną  ekoenergia24.eu.

III.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU   

§1 - Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych szeroką tematyką przyrody i ekologii, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, odnawialnych źródeł energii,  promowania  zdrowego trybu życia a także  wypoczynku i rekreacji promującej ekologiczna turystykę. 
Serwis opisuje i wskazuje różne możliwości  otrzymania finansowania oraz dotacji do zakupu instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła  oraz wyboru i zmiany urządzeń domowych na bardziej oszczędne i miej energochłonne.       

§2 - Redakcja  nie odpowiada w granicach obowiązujących przepisami prawa za materiały przesłane, przekazywane i publikowane w Serwisie a nadesłane od osób prywatnych, stowarzyszeń, firm, portali prasowych oraz serwisów PR , za ich prawdziwość, autentyczność lub rzetelność.
Niektóre treści umieszczane w Serwisie a nadsyłane do Redakcji nie są poglądami, komentarzami i opiniami twórców Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania zablokowania, usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego i moralnego.

§3 - Redakcja dodaje treści i informacje z dostępnych źródeł, które powstały w ramach własnych działań twórczych jak i w oparciu o treści i dane przesłane od Użytkowników Serwisu oraz informacji  pozyskanych w inny  sposób z podaniem ich źródła.   

§4 - Zabronione jest bez zgody Redakcji kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści, danych lub innych informacji, zdjęć i filmów z Portalu www.ekoenergia24.eu  , za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§5 - Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem serwera lub kłopotami sieciowymi.

§6 - Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Serwisu.

§7 - Administrator nie ponosi  prawnej odpowiedzialności w przypadku skierowania do Redakcji Serwisu roszczeń przez inne osoby, związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu, który nadesłał sporne dane.

§8 - Decyzje o wyborze publikacji i zamieszczonych informacji i ofert  na łamach Serwisu podejmuje Wydawca.
 
§9 - Wydawca serwisu www.ekoenergia24.eu zastrzega sobie odmowę publikacji reklam i ich prezentacji w wyznaczonych miejscach serwisu z powodu nie wywiązywania się z zawartych Umów  i deklaracji, które w świetle prawa miały miejsce pomiędzy stronami.   

IV.      PRAWA AUTORSKIE

§1 - Wszelkie prawa na Serwisie są zastrzeżone. Prawa do kopiowania, używania i rozpowszechniania wszystkich danych informacji dostępnych na Portalu, podlegają w szczególności przepisom Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr. 24 poz. 83 z późn. zm.).

§2 - Wykorzystywanie wszelkich danych z Portalu, kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów w celach komercyjnych i niekomercyjnych wymaga wcześniejszego powiadomienia Administratora Serwisu.

§3 - Nazwa serwisu, graficzna koncepcja i wygląd, baza danych oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej. Znak graficzny jest prawnie chroniony i bez wyraźnej zgody pisemnej  Wydawcy nie może być używany w reklamie,  mediach prasowych i internecie.
       
V.     PRZEPISY DODATKOWE I KOŃCOWE

§1 - Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów Regulaminu Portalu w każdej chwili i bez podania okoliczności i przyczyny.

§2 - Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane i reklamowane do Administratora Serwisu pod adres e-mail: redakcja@ekoenergia24.eu  lub pocztą na adres Press Transfer Sp. z o.o. ul. Bohaterów Września 1939 r. 7.,(12-100) Szczytno.

§3 - Regulamin Portalu dostępny jest pod adresem www.ekoenergia24.eu/regulamin/

§4 - Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go w Serwisie.

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane